Algemene Voorwaarden

 1. Toepasselijkheid
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het VEERkracht Dairy Congress dat op woensdag 30 januari en donderdag 31 januari 2019 wordt georganiseerd.
 • Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 • Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of nietig verklaard mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

 

 1. Definities
 • De organisator: VEERkracht, Veterinaire kenniscoöperatie voor de melkveehouderij U.A.
 • De deelnemer: de individuele participant aan het VEERkracht Dairy Congress.
 • Het congres: het kennisevenement dat door VEERkracht, Veterinaire kenniscoöperatie voor de melkveehouderij U.A. wordt georganiseerd voor de deelnemers op woensdag 30 januari en donderdag 31 januari
 • De registratie: de aanvaarding door de deelnemer van het aanbod van VEERkracht, Veterinair kenniscoöperatie voor de melkveehouderij U.A. tot deelname aan het congres door middel van verzending van het aanmeldingsformulier op de website www.veerkrachtdairycongress.com

 

 1. Registratie
 • De registratie voor het congres vindt plaats door middel van een door (of namens) de deelnemer volledig ingevuld aanmeldformulier dat via internet door (of namens) de deelnemer is verzonden en is ontvangen door de organisator.
 • Organisator bevestigt zo spoedig mogelijk per e-mail de aanmelding. Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst voor het congres tot stand.
 • Elke bevestigde registratie geeft het recht op deelname aan de specifieke congres dag waarop de registratie van toepassing is. Daarin is inbegrepen het gebruik van alle faciliteiten o.a. catering.
 • Door het invullen van het aanmeldformulier gaat de deelnemer automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden.
 • Met een inschrijving via de website www.veerkrachtdairycongress.com verklaart de deelnemer op de hoogte te zijn van de geldende voorwaarden en akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.
 • Het is aangemelde deelnemer toegestaan om, nadat uitdrukkelijk toestemming is verleend door de organisator, de reservering over te dragen aan derden.

 

 1. Betaling
 • Door het registreren verplicht de deelnemer zich tot betaling van de congresbijdrage. Deze bedraagt voor deelname op woensdag 30 januari € 60,- (excl. BTW) per persoon en op donderdag 31 januari € 350,- (excl. BTW) per persoon excl. transactiekosten.
 • Na de registratie ontvangt de deelnemer van de organisator een online betaalverzoek via de webshop voor het betalen van de congresbijdrage.
 • Na het voltooien van de betaling ontvangt de deelnemer een toegangskaart en factuur.
 • De congresbijdrage is exclusief btw, tenzij anders

 

 1. Annulering
 • De registratie is bindend. De deelnemer heeft de mogelijkheid om de aanmelding te annuleren uiterlijk 20 werkdagen voor aanvang van het congres. Annulering vindt plaats per e-mail of per aangetekende brief. De deelnemer dient de annulering te zenden aan het adres van de organisator. De annulering dient uiterlijk 20 werkdagen voor de geplande datum van het congres door de organisator te zijn ontvangen. Vertraging in de verzending en ontvangst van een annulering komt voor rekening en risico van de deelnemer.
 • Bij annulering tot 20 werkdagen voor het begin van een congres heeft de deelnemer maximaal recht op restitutie van € 70,-. Voor de beoordeling van de annuleringstermijn wordt uitgegaan van de datum poststempel c.q. datum binnenkomst fax of e-mail.

 

 

 • Bij annulering binnen de laatste 20 werkdagen voor het begin van een congres heeft de deelnemer geen enkel recht op restitutie. Voor de beoordeling van de annuleringstermijn wordt uitgegaan van de datum poststempel c.q. datum binnenkomst fax of e-mail.
 • In geval de deelnemer na het begin van het congres de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan het congres deelneemt, heeft de deelnemer geen recht op enige terugbetaling.
 • Indien het evenement niet door kan gaan, bijvoorbeeld door overmacht (bijv. een dierziekte), zal Organisator het bedrag, dat zij van de deelnemer heeft ontvangen voor inschrijving van het congres, aan deelnemer retourneren. Eventuele rente en andere kosten zijn voor risico van de deelnemer en worden niet vergoed.
 • Organisator behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname het congres te annuleren tot 5 werkdagen voor het begin van het congres en zonder dat de organisator gehouden is tot enige schadevergoeding. De deelnemers ontvangen hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien mogelijk wordt een passend alternatief aangeboden.

 

 1. Wijzigingen voorbehouden
 • Organisator spant zich maximaal in om een inhoudelijk kwalitatief goed programma met gekwalificeerde sprekers neer te zetten. Organisator behoudt zich het recht programmawijzigingen aan te brengen en eventuele wijzigingen door te voeren in sprekers ook nadat de namen van de sprekers bekend zijn gemaakt bij (potentiële) deelnemers. Deelnemers worden voorafgaand aan de bijeenkomst over eventuele wijzigingen geïnformeerd voor zover tijdig bekend bij de organisatie via de speciale congrespagina op de website www.veerkrachtdairycongress.com en/of e-mail en/of social media.

 

 1. Beperking aansprakelijkheid
 • Organisator sluit iedere aansprakelijkheid voor het niet doorgaan van het congres of het wijzigen van de datum van het congres uit.
 • Organisator sluit iedere aansprakelijkheid hoe ook genaamd voor schade ontstaan als gevolg van aanmelding, betaling of deelname aan het congres uit.
 • Organisator aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot diefstal, vermissing of schade aan of van goederen en/of personen.
 • Roken is niet toegestaan behalve op daartoe aangewezen plaatsen. Het in acht nemen van de brandveiligheid is te allen tijde de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer. Organisator aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot brandschade en/of schroeischade. Brandschade of schroeischade veroorzaakt door deelnemers en/of hun medewerkers zal te allen tijde op de deelnemer worden verhaald.

 

 1. Wijzigingen Algemene Voorwaarden
 • Organisator houdt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen, indien daar aanleiding voor is. Eventuele veranderingen in de geldende algemene voorwaarden zullen op de website van het VEERkracht Dairy Congress kenbaar worden gemaakt.

 

 1. Toepasselijk recht
 • Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

 

 

VEERkracht, veterinaire kenniscoöperatie voor de melkveehouderij U.A.

Harmelen, 14-08-2018

KvK: 57528144

BTW: NL852621206B01

IBAN: NL09 RABO 0367 5213 50

Reacties zijn gesloten.